Al Azhar IIBS

Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

SMA Islam Azhar 28 IIBS Karanganyar ini mempunyai konsep Integrated Learning/ Pembelajaran Terpadu dengan sistem pembinaan pribadi muslim Al Azhar. Keterpaduan ini tidak hanya semata-mata menggabungkan antara keduanya, akan tetapi nilai-nilai agama diharapkan dapat mewarnai pelajaran umum, begitu pula sebaliknya. SMAI Al Azhar 28 IIBS menerapkan Kurikulum Merdeka dengan struktur kurikulum adalah sebagai berikut :

Kirim
Assalamualaikum Al Azhar IIBS
Mohon info lebih lanjut untuk pendaftaran murid baru
Terima Kasih